ΝΕΑ ΤΗΣ DAES

ΝΕΑ - Ασφαλιστική κάλυψη : Απώλεια πτητικής ικανότητας πιλότων πολιτικής αεροπορίας – PILOT LOSS OF LICENSE

Δημοσιευτηκε στις 03/03/2015, 14:41

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(LOSS OF LICENSE FOR COMMERCIAL PILOTS)

Γενικά
Η κάλυψη αφορά όλους τους επαγγελματίες χειριστές α/φ και ε/π, οι οποίοι έχουν σε ισχύ τα πτυχία ικανότητας πτήσης.
Απώλεια πτητικής ικανότητας στις παραπάνω αναφερόμενες ομάδες, ορίζεται ασφαλιστικά η διακοπή των πτήσεων του χειριστού, λόγω ατυχήματος ή ασθενείας , και πιστοποιείται από ειδικούς ιατρούς (ΑΜΕ) και αναφέρεται συχνά ως ‘’απώλεια πιστοποιητικού υγείας – (loss of medical)’’

Η απώλεια πτητικής ικανότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες :
1. Τη μόνιμη απώλεια πτητικής ικανότητας (permanent)
2. Την μερική απώλεια πτητικής ικανότητας (temporary)

Με βάση τα παραπάνω, η απώλεια πτητικής ικανότητας σε ένα χειριστή είναι δυνατόν να εμφανισθεί σε περιπτώσεις όπου μία ασθένεια ή ατύχημα σε έναν άλλο τύπο επαγγελματία δεν θα συνιστούσε ανικανότητα επαγγελματικής δραστηριότητας.
Π.Χ. η απώλεια δακτύλων θα συνιστούσε μόνιμη ανικανότητα σε έναν επαγγελματία χειριστή αερογραμμών.

Η συγκεκριμένη κάλυψη παρέχεται από Underwriters της Ασφαλιστικής Αγοράς του Λονδίνου και ορισμένες προϋποθέσεις για την εκπόνηση μελέτης και πρότασης ασφάλισης.

Παρέχεται η δυνατότητα ομαδικής ασφάλισης όταν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι ίσος η μεγαλύτερος των 50 (υπάρχει δυνατότητα και για χαμηλότερο αριθμό αλλά το πλεονέκτημα της ομαδικότητας ελαττώνεται , βλ. οικονομίες κλίμακας)

Το κάλυψη παρέχεται σε ανθρώπους με φυσιολογικές τιμές εξετάσεων υγείας , ενώ σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ειδική εκτίμηση ασφαλίστρου.

Ηλικίες από 61 έως και 65 ετών καλύπτονται για ανικανότητες που προέρχονται ΜΟΝΟΝ από Ατύχημα και όχι από ασθένεια.