ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ενδεικτικά παρέχεται κάλυψη σε επαγγελματικές ομάδες όπως :
Λογιστών, Ορκωτών, Λογιστών Ελεγκτών, Λογιστικών γραφείων, Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικηγορικών γραφείων κ.α

Σχετίζεται με την Αστική Ευθύνης Ρύπανσης Περιβάλλοντος και περιπτώσεις που απορρέουν από την κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU.35/2004

Οι συνεχόμενες αλλαγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κανονισμών, τόσο σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, η αυξανόμενη πίεση για κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα , αλλά και οι κοινωνικές ανησυχίες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα , είχανε ως αποτέλεσμα οι Εταιρείες να έχουν ψηλά στην ατζέντα τους την ευθύνη που απορρέει από την δραστηριότητα τους. 
Στην Ελλάδα , η ασφάλιση ευθυνών ρύπανσης είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων . 
Oπως ρητά περιγράφεται στο άρθρο 57 του ν.4042/2012 (όπου τροποποιεί το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 13588/725/28.3.2006) και αφορά τις δραστηριότητες : Εργασίες Διάθεσης – Ανάκτησης Διασυνοριακή Μεταφορά* ( καν. 1013/2006) Συλλογή - Μεταφορά 
Το Π.Δ. 148/2009, το οποίο εναρμονίζει την οδηγία 2004/35/ΕΚ ,σκοπό έχει την θέσπιση περιβαλλοντικής ευθύνης βάσει της αρχής : «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
Ο φορέας εκμετάλλευσης, η δραστηριότητα του οποίου, προκάλεσε περιβαλλοντική ζημία ή άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας είναι κατ’ αρχάς οικονομικά υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή/και αντικατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας. 
Η οδηγία 35/2004/ΕΕ οδήγησε την Ασφαλιστική Βιομηχανία να υιοθετήσει νέους όρους στην ασφάλιση Ευθυνών Ρύπανσης με τη δημιουργία εξειδικευμένων (stand-alone) ασφαλιστηρίων και υψηλά όρια , προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των Ασφαλισμένων. 
Γενική Αστική Ευθύνη (P.L) – Γ.Α.Ε. με επέκταση ρύπανσης (PL+) vs. Ευθύνη Περιβαλλοντικών Ευθυνών (EIL) 
 
Η DAÈS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS, συνεργάζεται στενά με τον Ασφαλισμένο για την αξιολόγηση και καταγραφή των συνθηκών, προκειμένου να υποβάλλει σχέδιο ασφάλισης περιβαλλοντικών ευθυνών , που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ιδίου αλλά και των αρμόδιων αρχών. 
Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» προστατεύοντας τη φήμη και την οικονομική ευρωστία του Πελάτη μας.
 Ενδεικτικά , οι τύποι συμβολαίου που παρέχουμε είναι :
•    Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης ρύπανσης εγκαταστάσεων
•    Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης ρύπανσης διαχειριστών αποβλήτων / εργολάβων
•    Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης διασυνοριακών θαλάσσιων μεταφορών (σύμφωνα με το άρθρο 6 του καν.1013/06)
 Η DAÈS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS παρέχει τα τελευταία δέκα έτη ολοκληρωμένη ασφάλιση περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης σε συνεργασία με κορυφαία Lloyd’s Syndicates, που διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια και τεχνογνωσία .

Περισσότερες Πληροφορίες

Η ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρήσεων πώλησης κοσµηµάτων και ρολογιών και πολυτίµων µετάλλων κατά των κινδύνων κλοπής, ληστείας κλπ αποτελεί στην πραγµατικότητα το µοναδικό “απαραβίαστο” και απόλυτα αποτελεσµατικό µέτρο ασφαλείας. Μονόδροµος, εδώ και δεκαετίες, για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου στην Ευρώπη και την Αµερική, είναι τώρα µια εφικτή λύση και για τις Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου. 
Η εταιρεία ασφαλιστικών υπηρεσιών DAÈS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS, µε πολύχρονη εµπειρία και αποδεδειγµένη αξιοπιστία στην κάλυψη ειδικών κινδύνων, µελέτησε την Ελληνική αγορά και είναι σε θέση να προσφέρει ένα µοναδικό και πλήρες πρόγραµµα ασφάλισης κοσµηµατοπωλείων. 
Όλη η διαδικασία και η διαχείριση του ασφαλιστηρίου γίνεται στην Ελλάδα, στην Ελληνική γλώσσα από το εξειδικευµένο προσωπικό της DAÈS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS και πάντα στο πλευρό του ασφαλισµένου. 
Ο διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός Lloyd’s, συνώνυµο της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας από το 1688, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την εξασφάλιση της ασφαλιζόµενης περιουσίας. 
Έχοντας λάβει υπόψη µας τις τοπικές ιδιαιτερότητες, διαµορφώσαµε ένα πρόγραµµα ασφαλιστικής κάλυψης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. 
Όπως κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα, το ασφαλιστήριο κοσµηµατοπωλείων διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες κάθε ασφαλιζόµενου, ως εκ τούτου το παρόν έντυπο περιγράφει τις βασικές προϋποθέσεις και συνθήκες του προγράµµατος αλλά δεν αποτελεί δεσµευτική προσφορά. 
Η σύναψη ασφαλιστηρίου συµβολαίου για την κάλυψη κοσµηµατοπωλείων, προϋποθέτει την ύπαρξη µιας σειράς στοιχειωδών µέτρων ασφαλείας και κανόνων οργάνωσης. Τα µέτρα αυτά αποτελούν το προϊόν της εµπειρίας των Lloyd’s από το χειρισµό χιλιάδων περιπτώσεων παγκοσµίως και είναι, σε κάθε περίπτωση, απαραίτητο όσο και χρήσιµο να τα γνωρίζετε.
 Οι προϋποθέσεις Ασφαλείας 
Το κατάστηµα οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας: 
• Σύστηµα συναγερµού συνδεδεµένο µε εταιρεία επιτήρησης.
 • Χρηµατοκιβώτιο εγκεκριµένου τύπου εφοδιασµένο µε µηχανισµό χρονο- καθυστέρησης. • ∆ιακόπτη(ες) πανικού, συνδεδεµένους µε εταιρεία επιτήρησης. 
• Μεταλλικά ρολά βιτρινών. 
• Κρύσταλλα βιτρινών µε δύο τζάµια και µεµβράνη ανάµεσα, συνολικού πάχους τουλάχιστον 15 χιλιοστών ή παρόµοιων ειδικών προδιαγραφών. 
• Ελεγχόµενη είσοδο / έξοδο. 
• Σύστηµα καταγραφής κινήσεων σε Video (Προαιρετικά) 
• Κάθε επιπλέον µέτρο ασφαλείας λειτουργεί ευνοϊκά ως προς την εκτίµηση του κινδύνου του καταστήµατος.
 Οι προϋποθέσεις οργάνωσης
 Βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισµό του µεγέθους κάθε πιθανής ζηµίας είναι η δυνατότητα του καταστήµατος να γνωρίζει επακριβώς το ύψος των αποθεµάτων του ανά πάσα στιγµή. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη στοιχειώδη καταγραφή όλων των αγορών και πωλήσεων που διενεργεί, όχι απαραίτητα σε επίσηµα έγγραφα – βιβλία. 
Επιγραµµατικά, το κατάστηµα οφείλει να τηρεί τα εξής στοιχεία και κανόνες: 
• Αρχείο Αγορών και Πωλήσεων 
• Ετήσια Απογραφή Εµπορευµάτων 
• Φωτογραφικό αρχείο των κοσµηµάτων κόστους άνω των 3,000 Ε (Προαιρετικά)
 • Κατανοµή των εµπορευµάτων στις εξωτερικές προθήκες µε βάση τους κανόνες που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο.
 Η ∆ιαδικασία για τη Σύναψη Συµβολαίου 
Όλα τα στοιχεία σχετικά µε την ασφάλεια και την οργάνωση του καταστήµατος αλλά και µε την αποτύπωση των ασφαλιστικών αναγκών του, καταγράφονται αναλυτικά σε σχετικό ερωτηµατολόγιο των Lloyd’s που συµπληρώνεται µε τη βοήθεια εξειδικευµένου ανεξάρτητου συµβούλου. Μετά την παραλαβή και αξιολόγησή του, υποβάλλουµε οριστική και δεσµευτική οικονοµική προσφορά. Εφόσον ο ασφαλισµένος αποδεχθεί την προσφορά και επιθυµεί την ασφάλισή του, ακολουθεί επιβεβαίωση των µεθόδων και συστηµάτων ασφαλείας και οργάνωσης που έχουν περιγραφεί από ειδικό πραγµατογνώµονα . Τυχόν παρατηρήσεις του πραγµατογνώµονα οφείλουν να εφαρµοσθούν εντός ορισµένου χρόνου προκειµένου να τεθεί σε ισχύ το συµβόλαιο.
 Οι Καλύψεις του Συµβολαίου
 Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια Lloyd’s καλύπτουν κάθε κίνδυνο που δεν περιγράφεται ρητά στους εξαιρούµενους κινδύνους. Έτσι εξασφαλίζεται µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το τι πραγµατικά καλύπτεται, χωρίς περιθώρια αµφισβητήσεων : Ό,τι δεν εξαιρείται, καλύπτεται. Η πλήρης περιγραφή των εξαιρουµένων κινδύνων περιλαµβάνεται στο έντυπο του ασφαλιστηρίου αλλά ενδεικτικά αναφέρουµε τις κυριότερες εξαιρέσεις: 
• Ζηµία λόγω κλοπής ή απάτης από υπάλληλο ή από πελάτη που παρέλαβε τα αντικείµενα από τον ασφαλισµένο. 
• Ζηµία κατά τη διάρκεια εργασιών πάνω στο αντικείµενο (πχ επισκευή). 
• Ζηµία από κυκλώνα, ανεµοστρόβιλο, τυφώνα, έκρηξη ηφαιστείου κλπ 
• Ζηµία που διαπιστώνεται κατά την απογραφή και η απώλεια τους δεν έχει αναφερθεί. 
• Ζηµία σε αντικείµενα, ενώ αυτά χρησιµοποιούνται (φοριούνται) από τον ασφαλισµένο ή τους υπαλλήλους του. 
• Ζηµία κατά τη διάρκεια κλαδικής ή άλλης εκθέσεως. 
• Ζηµία σε αντικείµενα που έχουν παραδοθεί στον ασφαλισµένο από πελάτες του για φύλαξη. 
• Κλοπή ή εξαφάνιση από µεταφορικά µέσα του ασφαλισµένου που έχουν αφεθεί αφύλακτα. 
• Ζηµία συνεπεία πολέµου, στάσεων, καταλήψεων κλπ 
• Ζηµία συνεπεία µόλυνσης από τοξικές ή ραδιενεργές ουσίες. 
Εκτός των σαφώς περιγραφόµενων κινδύνων που εξαιρούνται, όλοι οι άλλοι κίνδυνοι καλύπτονται, όσον αφορά τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα εντός του κοσµηµατοπωλείου (Κοσµήµατα, ρολόγια, σκεύη, πολύτιµοι λίθοι, πολύτιµα µέταλλα κ.α.). Το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο δεν καλύπτει ζηµίες σε κτίρια, διαµορφώσεις και εξοπλισµούς, προβλέπεται όµως η δυνατότητα κάλυψης τους µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.
 Επίσης είναι δυνατή η ασφάλιση µεταφορών εµπορευµάτων ή / και µετρητών από και προς το κατάστηµα από υπαλλήλους του, η ασφάλιση των ταχυδροµικών αποστολών του καθώς και η ασφάλιση για τη µεταφορά και παραµονή εµπορευµάτων σε κλαδικές ή άλλες εκθέσεις ή στην κατοικία του ασφαλισµένου.
 Το κόστος των καλύψεων 
Ο υπολογισµός του κόστους για την περιγραφόµενη κάλυψη προκύπτει από τον συνυπολογισµό του συστηµατικού κινδύνου της εγχώριας αγοράς µε τις εξατοµικευµένες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη αλλά και µε τις συνθήκες λειτουργίας του καταστήµατός του. Παράγοντες όπως το ιστορικό προηγούµενων ζηµιών, οι προδιαγραφές ασφαλείας, το επιθυµητό ύψος του απαλλασσόµενου ποσού, ο αριθµός των καταστηµάτων ιδίας ιδιοκτησίας, η απουσία ζηµιών κατά τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου και φυσικά το απόλυτο ύψος του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό το τελικό κόστος της κάλυψης. 
Μια προσωπική επιτόπου συνάντηση µε τους εξειδικευµένους µας συνεργάτες είναι ασφαλώς η καλύτερη µέθοδος για την πλήρη κατανόηση του ασφαλιστικού προϊόντος και τη διαµόρφωση της συµφερότερης λύσης για την κάθε επιχείρηση χωριστά.
εία με απειλή όπλου, κ.α.

Περισσότερες Πληροφορίες

Αίτηση Ασφάλισης

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ – ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Κάλυψη των οικονοµικών απωλειών ως αποτέλεσµα ακύρωσης ή µετάθεσης της ηµεροµηνίας διεξαγωγής εκδηλώσεων, συνεδρίων και άλλων παρόµοιων γεγονότων, εφόσον επέλθει ο ασφαλισµένος κίνδυνος. 
Ενδεικτικά παραθέτουµε γεγονότα, τα οποία θα µπορούσαν να καλυφθούν από ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο ακύρωσης εκδηλώσεων: 
• Συναυλίες 
• Θεατρικές παραστάσεις, Όπερα, Μπαλέτο, Χορός 
• Αθλητικά Γεγονότα (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, αγώνες αυτοκινήτων, αγώνες, ιστιοπλοϊας). 
• Εµπορικές ή µη εκθέσεις, Συνέδρια, Κύκλος Σεµιναρίων 
• Εταιρικές εκδηλώσεις (καµπάνιες, λανσάρισµα νέων προϊόντων, βραβεύσεις στελεχών κλπ) 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ:
 Α) Ακύρωση και ∆ιακοπή για «οποιαδήποτε αιτία» πέραν του ελέγχου του ∆ιοργανωτή (π.χ. σεισµός, φωτιά, απεργίες, εθνικό πένθος, φυσική (υλική) ζηµιά, αναγγελία διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, τροµοκρατική ενέργεια κλπ.). 
Β) Αδυναµία εµφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης κύριων συντελεστών της εκδήλωσης, είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω κάποιου άλλου γεγονότος:
 • Συναυλίες: Τραγουδιστές, Μουσικοί 
• Μπαλέτο: Χορευτές, χορογράφος
 • Συνέδρια: Οµιλητές
 • Αθλητικές. Εκδηλώσεις: Αθλητές, ∆ιαιτητές 
Γ) Καιρικές Συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης λόγω κινδύνου για τους συντελεστές της εκδήλωσης ή του κοινού. 
∆) Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Στις περιπτώσεις των συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και γενικά όπου υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση κοινού ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης είναι αυξηµένος. Το πρόγραµµα που προτείνουµε καλύπτει την Αστική Ευθύνη του ∆ιοργανωτή των εκδηλώσεων αυτών και περιλαµβάνει: 
• Σωµατικές βλάβες τρίτων 
• Σωµατικές βλάβες στους συντελεστές της εκδήλωσης
• Υλικές Ζηµιές στους χώρους της εκδήλωσης


Καλέστε ΤΩΡΑ για ενημέρωση για την Εξειδικευμένη Ασφάλιση Ακύρωσης Εκδηλώσεων, την κα Καχρημάνη Κατερίνα στον αριθμό τηλ. 215 560 9900 ή email : k.kachrimani[at]daes.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (LIVESTOCK)
Η DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS διαφοροποιείται από την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά µε τις εξειδικευµένες ασφαλίσεις που προσφέρει στην Ελληνική Αγορά. Στο πλαίσιο αυτό λανσάρει το νέο ασφαλιστικό προϊόν εξειδικευµένης ασφάλισης ζωϊκού κεφαλαίου ως αποτέλεσµα της επίπονης προσπάθειας της εταιρείας να προσφέρει εξειδικευµένες ασφαλιστικές λύσεις σε κινδύνους όπου η παραδοσιακή ασφαλιστική κουλτούρα τα αντιµετωπίζει διστακτικά. Η ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου έχει τεράστια εµπειρία σε ασφαλίσεις ζωικού κεφαλαίου που µετράει πάνω από 60 χρόνια και ηγετική θέση στη παγκόσµια ασφαλιστική αγορά που παρέχει λύσεις στον τοµέα των κινδύνων της κτηνοτροφίας.
 Σε πολλές χώρες του κόσµου η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία οποιασδήποτε κτηνοτροφικής µονάδας, ειδικότερα σε µονάδες όπου παρατηρούνται µεγάλα ποσοστά θνησιµότητας λόγω ασθενειών. 
Η κτηνοτροφική παραγωγή συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική σταθερότητα και την προµήθεια τροφίµων σε όλη την υδρόγειο. Οι οικονοµικές συνέπειες των ασθενειών που εκδηλώνονται µπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για µεµονωµένους αγρότες και ολόκληρες κτηνοτροφικές βιοµηχανίες. 
Μέσω των εξειδικευµένων ασφαλιστικών προγραµµάτων ζωικού κεφαλαίου καλύπτονται κίνδυνοι όπως: 
• Θάνατος εξαιτίας ζηµίας στους χώρους εκτροφής των ζώων από τους ανωτέρω κινδύνους 
• Distemper (επιζωοτία), Αλλαντίαση τύπου C, ιογενή εντερίτιδα, Αιµορραγική πνευµονία (ψευδοµονάδες) κ.α. 
• Εγκεφαλίτιδα και νοσεµίαση ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ή µόλυνση, συµπεριλαµβανοµένης της θανάτωσης του ζώου για ανθρωπιστικούς λόγους
 • ∆ιακυµάνσεις θερµοκρασίας
 • Καθυστερήσεις, υποβάθµιση ή απώλεια µεριδίου αγοράς 
• Εχθροπραξίες, πολεµικές επιχειρήσεις, εµφύλιος πόλεµος, επανάσταση, εξέγερση, στάση ή πολιτική ταραχή που προκύπτει από αυτά
• Καλύψεις που εξετάζονται ανά περίπτωση και σύµφωνα µε το είδος του ζώου ή την συνθήκη κάτω από την οποία γίνεται η εκτροφή 
Eπίσης µέσω του εξειδικευµένου αυτού προγράµµατος παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και για κινδύνους όπως: 
• Κλοπή, ληστεία, ένοπλη ληστεία 
• Θάνατος από ατύχηµα ή βίαιος θάνατος που προκαλείται άµεσα από πυρκαγιά 
• Κεραυνός 
• Σεισµός 
• Ανεµοστρόβιλος
 • Κυκλώνας, καταιγίδα, θύελλα, ανεµοθύελλα
 • Πληµµύρα, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους 
Αυτού του είδους η ασφάλιση είναι απαραίτητη, διότι µπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της δηµοσιονοµικής επίπτωσης της νόσου του ζωικού κεφαλαίου σε µία χώρα. Επίσης, παρέχει προστασία από τη θνησιµότητα ή τη σφαγή των ζώων ύστερα από σχετική εντολή της κυβέρνησης (οικονοµική σφαγή), ως αποτέλεσµα της εκδήλωσης εστίας της νόσου, όπως π.χ. ο αφθώδης πυρετός, ή η γρίπη των πτηνών και διάφορες άλλες ασθένειες. 
Κατά περίπτωση η DAES µπορεί, µε τα εξειδικευµένα στελέχη της, να εξετάσει ασφαλιστικές λύσεις για όλους τους τύπους των κινδύνων που απειλούν το ζωικό κεφάλαιο. Μέσω της ασφάλισης παρέχεται και αποζηµίωση για τη διαφορά της αξίας της αγοράς µε τις σχετικές αποζηµιώσεις που ορίζει η νοµοθεσία του κράτους.
 Τους τελευταίους µήνες εκδηλώνεται µεγάλο ενδιαφέρον από πολλές κτηνοτροφικές µονάδες για την ασφάλιση των ζώων τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εξειδικευµένη ασφάλιση κερδίζει όλο και µεγαλύτερο έδαφος στην ασφαλιστική αγορά και η DAES γνωρίζει µε τον πιο εξειδικευµένο τρόπο και έχει την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθει σε αυτού του είδους τις ασφαλιστικές ανάγκες.

Προτάσεις Ασφάλισης

Κτηνοτροφία

Πτηνοτροφία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καλύπτει εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, ηλιακής και υδροδυναμικής ενέργειας.
Με το συμβόλαιο αυτό καλύπτεται σχεδόν κάθε ανάγκη της κατασκευής και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως και αποζημιώσεις για απώλεια εσόδων.

Αφορά αποκλειστικά οργανισμούς διαχείρισης λιμένων και μαρίνων καθώς και επισκευαστικών μονάδων Πλοίων και υδατοδρομείων.
 
Η κάλυψη των λιμανιών περιλαμβάνει διάφορους κλάδους καλύψεων:
1.    Υλική Ζημιά σε περιουσία τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς που θα προκληθεί λόγω μη χρήσης ή κάλυψη υπερημερίας. Η κάλυψη αυτή προϋποθέτει η ζημιά ή απώλεια να είναι άμεσο αποτέλεσμα δραστηριότητας του Ασφαλιζομένου  που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο  και πραγματοποιείται εντός των ορίων του λιμανιού  ή της ασφαλιζόμενης τοποθεσίας.
2.    Σωματική βλάβη  τρίτων σαν  άμεσο αποτέλεσμα δραστηριότητας του Ασφαλιζομένου  που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο  και πραγματοποιείται εντός των ορίων του λιμανιού  ή της ασφαλιζόμενης τοποθεσίας.
3.    Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου σε σχέση με οποιονδήποτε χρήστη (ενοικιαστή) του για Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται υπό την ιδιότητα του υπεργολάβου  του Ασφαλιζομένου.
4.    Έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκρουση απαιτήσεων που προκλήθηκαν εξ αιτίας Ατυχήματος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο καθώς και δικαστικών εξόδων και δαπανών  που επιδικάστηκαν από το Δικαστήριο εναντίον του Ασφαλισμένου.
5.    Έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απομάκρυνση φορτίου ή περιουσίας ενός πελάτη του Ασφαλιζομένου συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ναυαγίων , ερειπίων ,μπαζών, άχρηστων αντικειμένων κλπ σαν επακόλουθο ενός ατυχήματος εντός των ορίων του λιμανιού  ή της ασφαλιζόμενης τοποθεσίας και για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος είναι υπεύθυνος .
6.    Φυσική Ζημιά ή Απώλεια στη περιουσία του Ασφαλισμένου . 
7.    Φυσική Ζημιά ή Απώλεια  στον  πάσης φύσεως μηχανολογικό και εν γένει εξοπλισμό του Ασφαλισμένου συμπεριλαμβανομένης της Ζημιάς ή Απώλειας από στάσεις , απεργίες  κλπ
8.    Έξοδα ενοικίασης εξοπλισμού για απώλεια χρήσης λόγω Ατυχήματος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
9.    Απώλεια Εσόδων από μη χρήση του εξοπλισμού,των εγκαταστάσεων , των προσβάσεων (θαλάσσιων ή/και οδικών ή και σιδηροδρομικών) που είναι αποτέλεσμα ασφαλιζομένου κινδύνου
10.    Διακοπη παροχής ενέργειας
 

Πρόταση Ασφάλισης

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καλύπτει το σκάφος και τους επιβάτες από ζημιές που θα προκύψουν από: 
•    Εξωτερικό ατύχημα
•    Από προσάραξη 
•    Από ατυχηματική ξαφνική εισβολή υδάτων
•    Από ατυχηματική ή κακόβουλη μετακίνηση ή ζημιά στον εξοπλισμό που είναι προσκολλημένο στο σκάφος σας
•    Κλοπή σκάφους και εξοπλισμού και κακόβουλες ενέργειες
•    Φωτιά
 
Όταν: 
•    Χρησιμοποιείται το σκάφος για τον σκοπό και στα γεωγραφικά όρια που έχει συμφωνηθεί 
•    Το σκάφος βρίσκεται στον τόπο ελλιμενισμού που έχει δηλωθεί 
•    Το σκάφος βρίσκεται στον τόπο παροπλισμού που έχει δηλωθεί 
Επίσης καλύπτονται: 
•    Σώστρα και έξοδα από ναυάγιο και τα αντίστοιχα νομικά έξοδα
•    Απαιτήσεις προς τον ιδιοκτήτη του σκάφους από τους επιβάτες ή τρίτους
•    Προσωπικά αντικείμενα (υπό προϋποθέσεις)
 
Από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Σκαφών Αναψυχής εξαιρούνται: 
•    Κακόβουλες ενέργειες που προκαλούνται από τον Ασφαλισμένο ή τους επιβάτες
•    Ζημιές από φυσιολογική φθορά 
•    Μηχανικές Βλάβες που δεν προκαλούνται ή είναι συνέπεια ζημιών στο σκάφος οι οποίες (ζημιές) καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
•    Ζημιές που προκαλούνται λόγω μη πλοϊμότητας του σκάφους 
•    Ζημιές λόγω αέρα σε πανιά ή προστατευτικά καλύμματα
•    Ζημιές σε κατάρτι, πανιά, ιστούς και εξάρτιση κατά τη διάρκεια αγώνων
•    Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή κατά τη διάρκεια οδικής μεταφοράς
 

Πρόταση Ασφάλισης

Αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους ασφαλίσεων παγκοσμίως. Ενδεικτικές καλύψεις αφορούν: αεροπλάνα, ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, αεροπορικές σχολές, ασφάλιση απώλειας πτυχίου πιλότου και πλήθος άλλων

Αίτηση Ασφάλισης Αεροσκαφών

Daes Aviation Insurance Team

Loss of License

Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται τόσο σε Μουσικούς ή Ορχήστρες όσο και σε Εμπόρους ή Κατασκευαστές μουσικών οργάνων.Τα βασικά στοιχεία της κάλυψης  αυτής είναι τα εξής:

 • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου και Παγκόσμια: ενδεικτικές καλύψεις: Πυρκαϊά, Κλοπή, Πλημμύρα, Απώλεια, Ζημιά σαν συνέπεια Τυχαίου Συμβάντος,Μείωση ή Απώλεια της αξίας   συνεπεία Ατυχήματος.
 • Έκπτωση μέχρι 25% σε νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια Λόγω Μη Ζημιάς, με την προϋπόθεση καθαρού ιστορικού ζημιών τα τελευταία 5 χρόνια.
 • Χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για Μουσικούς κάτω των 16 ετών.
 • Ασφάλιση κατά Σεισμού (ανάλογα με τη χώρα που θα βρίσκεται το/τα μουσικό/ά όργανο/α).
 • Η ασφάλιση καλύπτει απώλεια ή ζημιά εάν είσθε Έμπορος Μουσικών Οργάνων και ενώ δουλεύετε στα Μουσικά Όργανα.
 • Τα ασφάλιστρα για τους Συνταξιούχους Μουσικούς είναι καλύτερα σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
 • Πρόσθετη μικρής διάρκειας ασφαλιστική κάλυψη μέχρι ένα μήνα , χωρίς επιπλέον κόστος, κατά τη διάρκεια της ήδη υπάρχουσας και μέχρι του ποσού των 28.000 ΕΥΡΩ .
 • Ασφάλιση για απώλεια ή τυχαία ζημιά από το τελωνείο ή άλλες κυβερνητικές αρχές, με την προϋπόθεση ύπαρξης εν ισχύ ετήσιου ασφαλιστηρίου και με πρόσθετο κόστος ασφαλίστρων.
 • Ασφάλιση για απώλεια από αφύλακτα οχήματα ενώ βρίσκονται σε στάση (για ξεκούραση των οδηγών), χωρίς επιπλέον κόστος (μέγιστη αξία 550.000 ΕΥΡΩ).
 • Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί να συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη των Κλιματολογικών Συνθηκών, εφόσον ζητηθεί.
 • Έξοδα ενοικίασης μουσικού οργάνου σε περίπτωση ζημιάς μέχρι το 25% της αξίας του αντικειμένου ή μέγιστο 5.500 ΕΥΡΩ.
 • Ενοικιαζόμενα Μουσικά Όργανα μέγιστης αξίας 22.500 ΕΥΡΩ, μέχρι 60 ημέρες ενοικίασης.
 • Ασφάλιση για νέα αποκτήματα για Ορχήστρες ή Συλλέκτες μέχρι το 25% του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου.
 • Σε  Ορχήστρες, προσφέρουμε δωρεάν εκτίμηση των μουσικών οργάνων  καθώς και έξοδα ταξιδιού σε περίτπωση ζημιάς, μέχρι του ποσού των 1.150 ΕΥΡΩ.

Kίνδυνος Επιμόλυνσης & Aνάκλησης Προϊόντων
Η επιμόλυνση των τροφίμων και τα κόστη ανάκλησης, αποτελούν πλέον, κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη αλλά κυρίως για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 
Η δημοσιότητα ενός τέτοιου περιστατικού, επιδρά αρνητικά στη φήμη της Εταιρείας, στη διατήρηση και επέκταση των εμπορικών σχέσεων και φυσικά στον ισολογισμό της.
«Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε ζημιές €5,19 εκατ. έναντι κερδών €1,36 εκατ. το εννεάμηνο του 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των €1,25 εκατ. που προέκυψαν από την ανάκληση προϊόντων της Εταιρίας λόγω της συμμόρφωσής της στις υποδείξεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων»(1)
 Η αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και οι βελτιωμένοι τρόποι ελέγχου καθώς και η πρόσβαση στη πληροφόρηση των καταναλωτών, συντέλεσαν τα τελευταία έτη στην αύξηση των ανακλήσεων. 
Σκοπός των ανακλήσεων είναι η προστασία των καταναλωτών από επιβλαβή προϊόντα, αλλά και η έμμεση υποχρέωση προς τους παραγωγούς /διανομείς να αυξήσουν τα επίπεδα ασφάλειας κατά την παραγωγική διαδικασία. 
Από στοιχεία της αγοράς, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, παρότι συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων που παράγει, εντούτοις δε λαμβάνει μέριμνα για την αντιμετώπιση περιστατικών επιμόλυνσης ή ανάκλησης. 
Η Ασφάλιση Κρίσεων, όπως συνήθως αναφέρεται, περιλαμβάνει την Επιμόλυνση προϊόντος και την Ανάκληση αυτού και σκοπό έχουν την παροχή Ενεργητικής Προστασίας στην Επιχείρηση. 
Ενδεικτικά παραθέτουμε στοιχεία της κάλυψης : 
Οι ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης κρίσεων καλύπτουν τις επιχειρήσεις για όλες τις άμεσες και έμμεσες απώλειες που συνδέονται με μόλυνση προϊόντων, σε περιπτώσεις:
 - Σκόπιμης κακόβουλης παρέμβασης/ απειλής/μόλυνσης σε προϊόντα, η οποία οδηγεί σε προϊόντα ακατάλληλα ή επικίνδυνα ή, έστω, δημιουργεί αυτή την εντύπωση στους καταναλωτές (2)
 - Τυχαίου, μη σκόπιμου λάθους στην παραγωγή, επεξεργασία ή συσκευασία 
- Ανακλήσεων από τις αρχές. 
 
 
Οι απώλειες που καλύπτονται περιλαμβάνουν:
Έξοδα αποκατάστασης: καθαρισμός/αποκατάσταση του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση, αποκατάσταση της φήμης της εταιρικής μάρκας και του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης. 
Απώλεια κερδών: από τη μείωση στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
 Έξοδα ανάκλησης: έξοδα για έλεγχο, απόσυρση, μεταφορά, υπερωρίες, αμοιβές και μεταφορές επιπλέον προσωπικού, μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, καταστροφή του προϊόντος, αναδιανομή, ακυρώσεις προγραμματισμένων προωθητικών ενεργειών, ανακοινώσεις στον τύπο, κ.ά. 
Έξοδα συμβούλων διαχείρισης κρίσεων: επικοινωνιακή και συνολική διαχείριση για την προστασία της φήμης της επιχείρησης. Οι ειδικοί διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας παρέχουν υποστήριξη σε κάθε χώρα όπου η επιχείρηση παράγει ή εξάγει τα προϊόντα της. 
Απευθύνεται κυρίως σε : 

 • Εταιρείες παραγωγής / διανομής τροφίμων, αναψυκτικών ,ποτοποιίας/ εμφιάλωσης 
 • Εταιρείες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων  Εταιρείες παραγωγής/ εμπορίας ζωοτροφών
 • Εταιρείες καπνού
 • Εταιρείες καλλυντικών κ.α. 
 
Χαρακτηριστικά :
 Γεωγραφικά όρια : Παγκόσμια 
ΥψηλάΌρια ασφάλισης : έως Ευρώ 10,000,000 ανά περίπτωση 
Συνδυαστικά δύναται να παρέχουμε ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος
 Η κάλυψη παρέχεται από τις πλέον αξιόπιστες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς. 
 Ευθύνη Προϊόντος : 
Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντος 
Από το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί, ως στόχο έχει τη προστασία της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή. 
Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή, διανομή, διάθεση προϊόντων είναι αντικειμενικά και απεριόριστα υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη προξενήσουν σε τρίτους ελαττωματικά προϊόντα. 
Κύρια χαρακτηριστικά της Ασφάλισης : 
- Κάλυψη αξιώσεων οποιουδήποτε χρήστη/καταναλωτή για Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημιές, περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων, έρευνας κ.α. 
- Παγκόσμια κάλυψη 
- Εναρμόνιση των όρων του συμβολαίου ανάλογα με τη χώρα εξαγωγής
 - Υπεράσπιση απαιτήσεων όπου τυχόν εγερθεί η απαίτηση, περιλαμβανομένης ΗΠΑ, Καναδά με ειδικό όρο
 - Υψηλά όρια
 - Η κάλυψη παρέχεται από κορυφαία Lloyd’s Syndicates 
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, είτε αυτές δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στον κόσμο. 
Είναι κατανοητό ότι είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε το σύνολο των κινδύνων καθώς και να σχεδιάσουμε “tailor made” συμβόλαια για λογαριασμό σας . 
Ενδεικτικά αναφέρουμε «εργαλεία» διαχείρισης κινδύνων κυρίως για εξαγωγικές επιχειρήσεις: 
- Ασφάλιση Μεταφορών & Απόρριψης φορτίου από Αρμόδια Αρχή 
 Ασφάλιση Εμπορικών & Πολιτικών Κινδύνων 
- Ασφάλιση Μελών Διοίκησης κ.α.

Περισσότερες Πληροφορίες

 Η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου της φάρμας εκτροφής μίνκ αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της φάρμας και συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων από πιθανά νοσήματα, όπως αιμορραγική πνευμονία, διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ακτιβιστικές ενέργειες και άλλους κινδύνους, όπως για παράδειγμα φωτιά κ.α.

Πρόταση Ασφάλισης

 Η Ασφάλιση Αλόγων (Bloodstock) παρέχεται μέσω ενός εξειδικευμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και καλύπτει το άλογο ως περιουσιακό στοιχείο.
 
 
ΕΙ∆Η ΑΛΟΓΩΝ: 

 • Υπερπήδησης εµποδίων 
 • Ιππικού τριάθλου 
 • Ιππικής δεξιοτεχνίας
 • Επιβήτορες / φοράδες για αναπαραγωγή 
(Εξαιρούνται τα άλογα του Ιπποδρόµου)
 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 
1. Θάνατος από ασθένεια ή ατύχηµα
 2. Απώλεια χρήσης (παρέχεται µε χρέωση επιπλέον ασφαλίστρου) 
 
ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ: 
∆υτική Ευρώπη (συµπεριλαµβάνεται και η κάλυψη µεταφοράς από εξειδικευµένους µεταφορείς) 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 
Θανάτωση κατόπιν εντολής οποιασδήποτε Αρχής Θανάτωση για ανθρωπιστικούς λόγους 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Πρόταση Ασφάλισης Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Πληρωµή ασφαλίστρων µε την έναρξη της κάλυψης


Ο ιδιοκτήτης αλόγου έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του.
Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες με την κα Φωτεινή Ελευθερίου – τηλ. 215 560 9905 – email f.eleftheriou[at]daes.gr

Αίτηση Ασφάλισης

Πληροφορίες

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ™ 
(Agronomy (n.) the science of land management from the Greek agros “overseer of land” + nomos “law and order”) 
Ο κλάδος της επιστήµης που µελετά τη διαχείριση της γης από την Ελληνική Λέξη Αγρός «εποπτεία της γης» + Νόµος «νόµος και κανόνας» 
Συµβόλαιο Επαγγελµατικής Ευθύνης αποκλειστικά σχεδιασµένο για γεωπόνους, γεωλόγους, δασοπόνους και οποιαδήποτε επαγγελµατικής υπηρεσίας σχετιζόµενη µε τον Αγροτικό κλάδο.
 Το λεκτικό του συµβολαίου σχεδιάστηκε για να παρέχει κάλυψη σε διαφορετικούς τύπους επαγγελµατικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην αρχαιότερη και βασικότερη βιοµηχανία – την Αγροτική. 
Επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται είτε ως σύµβουλοι καλλιέργειας, είτε στη διαχείριση γεωργικών ή δασικών εκτάσεων αλλά και στη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτηµάτων, είτε σε υπηρεσίες λίπανσης τους έδαφος, είτε σε εργασίες αποκατάστασης ρυπασµένου εδάφους, υδάτων κ.α., αλλά και σε υπηρεσίες προώθησης αγροτικών προϊόντων, οικονοµική διαχείριση συνεταιρισµών, αγροτουριστικών µονάδων κ.α. 
Όλοι αυτοί οι πάροχοι Επαγγελµατικών υπηρεσιών, δύναται να προστατέψουν το προσωπικό τους κεφάλαιο, την επιχείρηση και τη φήµη τους, µέσω του ασφαλιστηρίου αυτού. Επίσης, για τις εταιρείες εµπορίας σπόρων τρίτων σε κλειστούς φακέλους, µε την ετικέτα τρίτων, το ασφαλιστήριο δύναται να επεκταθεί και να περιλαµβάνει την κάλυψη «Λαθών & Παραλείψεων Ανεξάρτητων Εµπόρων Σπόρων». Αυτή η σηµαντική επέκταση καλύπτει τον Ασφαλισµένο για την ευθύνη του, στη περίπτωση που ο σπόρος που πωλήθηκε δεν ανταποκρίθηκε στη σωστή ποικιλία και ποιότητα (λανθασµένη πώληση). 
Αν ο Ασφαλισµένος αναπτύσσει, παράγει και εµπορεύεται σπόρους µε δική του ετικέτα , ή επεξεργάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο σπόρους , σε αυτή τη περίπτωση θα φροντίσουµε να παρέχουµε τη πλήρη κάλυψη ενός συµβολαίου Λαθών & Παραλείψεων Εµπόρων/Παραγωγών Σπόρων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του I.S.F. 
Αντίστοιχη κάλυψη παρέχουµε και τις εταιρείες εµπορίας/παραγωγής φυτωριακού υλικού (δενδρώδεις καλλιέργειες, αµπέλια κ.α.)
 Το Συµβόλαιο Agronomos™ είναι στη βάση «Αξιώσεις που θα εγερθούν» και καλύπτει την ευθύνη περιλαµβανοµένων νοµικών εξόδων, έρευνας κ.α., εντός των ορίων Ευθύνης.
 Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τη νοµική ευθύνη του Ασφαλισµένου για παραβίαση των υποχρεώσεων του εξαιτίας λάθους, αµέλειας ή παράλειψης, σε σχέση µε την Επαγγελµατική του δραστηριότητα, η οποία δηλώνεται στην αίτηση ασφάλισης ή συµφωνείται µε τον Αντασφαλιστή. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
 Αυτόµατη κάλυψη για: 
• Παραβίαση εµπιστευτικότητας
 • Λίβελος – συκοφαντία
 • Απώλεια εγγράφων δεδοµένων κ.α. 
Υψηλό όριο ασφάλισης έως Ευρώ 2,000,000 ανά απαίτηση και ανά ασφαλιστική περίοδο (δυνατότητα υψηλότερων ορίων θα εξετάζεται) 
Γεωγραφικά όρια: Παγκόσµια (θα εξαιρούνται απαιτήσεις που θα έρθουν ενώπιον δικαστηρίων σε ΗΠΑ και Καναδά, εκτός αν συµφωνηθεί µε τον Αντασφαλιστή). 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Ελληνικό
 Όπως όλα τα ασφαλιστήρια, υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως: 
Χρεοκοπία, Πυρηνικά, Πρόστιµα, Λανθασµένη απόλυση εργαζοµένου, εργοδοτική ευθύνη, περιστατικά και απαιτήσεις γνωστές στον Ασφαλισµένο κατά την αποδοχή του συµβολαίου ή που συνέβησαν προ της αναδροµικής ισχύος, απαιτήσεις συνδεδεµένων εταιρειών, από την ιδιοκτησία/µίσθωση των ακινήτων. Ειδική συµφωνία ή εγγύηση, (εκτός εάν η ευθύνη αυτή θα αποδίδονταν στον Ασφαλισµένο και χωρίς την ύπαρξη αυτού του απαρέγκλιτου όρου, της συµφωνίας ή της εγγύησης), κυρώσεις από αρχές. 
Αυτό που διαφοροποιεί το συµβόλαιο Agronomos™ είναι η δυνατότητα οι βασικές εξαιρέσεις, να προσαρµόζονται και να διαφοροποιούνται παρέχοντας έτσι την απαραίτητη κάλυψη σε σχέση µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες:
 
 Ενδεικτικά, αναφέρουµε: 
Fungi (σύµφωνα µε τους όρους) 
Σωµατικές βλάβες τρίτων / ζηµιές σε περιουσία τρίτων 
Ρύπανση 
Η εξαίρεση της Ευθύνης προϊόντος τροποποιήθηκε για να παρέχει κάλυψη για τις συµβουλές ή/και οδηγίες του Ασφαλισµένου για την παραγωγή ενός προϊόντος . Η εξαίρεση Απιστίας Υπαλλήλων, διαγράφεται µετά από αίτηµα του Ασφαλισµένου. Σχετικά µε την γενετική τροποποίηση των οργανισµών, µόνο απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις τεχνικές Non-Mendelian (όπως βιογενετική) εξαιρούνται, εκτός αν συµφωνηθεί µε τον Ασφαλιστή. 
Οι απαιτήσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται όσο το δυνατόν συντοµότερα, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες στον Ασφαλιστή. Πιθανή απαίτηση ή ακόµη και περιστατικό που ενδέχεται να οδηγήσει σε απαίτηση, θα θεωρείται ότι έχει συµβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου , εφόσον είχε ενηµερωθεί για το συµβάν αλλά και για το λόγο της µεταγενέστερης αγωγής, ο Ασφαλιστής. Παρακαλούµε όπως υποβάλλετε συµπληρωµένη αίτηση ασφάλισης του AgronomosTM, παρέχοντας κάθε λεπτοµέρεια για τις δραστηριότητες σας προκειµένου να σας παρέχουµε πλήρη προσφορά ασφάλισης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
 
Το Νέο πρόγραµµα παρέχεται σε προνοµιακό και ανταγωνιστικό κόστος αποκλειστικά από την DAES London Market Insurance Brokers σε συνεργασία µε την AIG. 
Τώρα όλοι οι Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι, Συντονιστές, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλειών µπορούν να επωφεληθούν από ένα καινοτόµο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, το οποίο προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό κόστος, όπως:
Διατήρηση Αδειας €75
Για Ετήσιες Αµοιβές                               Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
Από €0             Έως €30.000                         €150
        €30.001            €50,000                         €235
        €50,001            €75,000                         €350
        €75.001     έως €250.000                       0,50%
 
• Απλές διαδικασίες έκδοσης συµβολαίου 
• Αυτόµατη ανανέωση (χωρίς αποστολή νέας αίτησης) και 10% επιστροφή ασφαλίστρων, λόγω µη ζηµίας 
• Πρόσθετες παροχές 
Σηµαντική Σηµείωση: Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η έκδοση-διαχείρηση του συµβολαίου γίνεται από την DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS, η οποία αναλαµβάνει και το service των ασφαλιστικών εργασιών. Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης.

Αίτηση

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 
• ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
• ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
• ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΡΝΑΓΙΑ)
 Αντικείµενο Ασφάλισης: Αστική Ευθύνη Επισκευαστών/Συντηρητών/Κατασκευαστών Σκαφών Και Μηχανών και Αστική Ευθύνη Τρίτων. 
Τα βασικά σηµεία της κάλυψης είναι τα ακόλουθα: 
• Απώλεια ή ζηµία σε οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος βρίσκεται υπό τη φροντίδα, κηδεµονία ή τον έλεγχο του Ασφαλισµένου για την πραγµατοποίηση εργασιών επάνω σ’ αυτό. Η κάλυψη επεκτείνεται και κατά την διάρκεια θαλάσσιων δοκιµών. 
• Απώλεια ή ζηµιά σε οποιοδήποτε σκάφος στο οποίο ο Ασφαλιζόµενος πραγµατοποιεί εργασίες εν πλώ εκτός αυτών κατά την διάρκεια δοκιµών.
 • Απώλεια ή φθορά εµπορευµάτων ή άλλων αντικειµένων που βρίσκονται επάνω στα πλοία ή εκφορτώνονται από τα σκάφη που αναφέρονται ανωτέρω. 
• Απώλεια ή ζηµία σε µηχανολογικό εξοπλισµό οποιουδήποτε πλοίου ή σκάφους, ο οποίος βρίσκεται υπό τη φροντίδα, κηδεµονία ή τον έλεγχο του Ασφαλισµένου για επισκευή ή συντήρηση συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς τους από το σκάφος στις εγκαταστάσεις του Ασφαλισµένου ή άλλου εξειδικευµένου συνεργείου κλπ. 
• Αποµάκρυνση ναυαγίου 
• Απώλεια ή φθορά περιουσίας τρίτου που συµβαίνει κατά τη διάρκεια ή προκύπτει από εργασίες επισκευής σε σκάφη από τον Ασφαλισµένο. Καλύπτονται οι ευθύνες του Ασφαλισµένου που προκύπτουν από αµέλεια των υπαλλήλων ή των υπεργολάβων του. 
Βασικές Εξαιρέσεις:
 Από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δεν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη που προκύπτει από τα παρακάτω:
 • Περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν / χρησιµοποιούνται / έχουν παραχωρηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση / τελούν υπό τη φροντίδα, κηδεµονία ή τον έλεγχο του Ασφαλισµένου
 • Τον πλου οποιουδήποτε πλοίου ή σκάφους το οποίο ανήκει στον ή χρησιµοποιεί ο Ασφαλισµένος 
• Πλοίο ή σκάφος το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Ασφαλισµένο µόνο για αποθήκευση/παροπλισµό. 
• Ευθύνη που αφορά ή συνδέεται µε δεξαµενόπλοιο ή σκάφος, ή οποιοδήποτε πλοίο που προηγουµένως µετέφερε εκρηκτικά ή εύφλεκτα υγρά ή αέρια
 • Ευθύνη που αφορά πληρωµές βάσει ποινικών ρητρών, σταλιών, απώλειας χρόνου, απώλειας φορτίου, απώλειας ναύλου, ζηµίας λόγω µη διαθεσιµότητας για ναύλωση ή οποιαδήποτε επακόλουθη ζηµία. 
• Ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση αυτοκινήτου ή άλλου µηχανοκίνητου οχήµατος που κυκλοφορεί χωρίς άδεια
• Ελλαττωµατικό σχεδιασµό 
• Απεργία, ανταπεργία, εργατικές ταραχές, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές ή πράξεις ατόµων που συµµετέχουν σε παρόµοια γεγονότα, ή κακόβουλες πράξεις 
• Πόλεµο, εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, εξέγερση, στάση ή εµφύλια ταραχή, εχθρική πράξη κατοχή, κατάσχεση, σύλληψη, καταναγκασµό ή κατακράτηση, εγκαταλειµµένες νάρκες, τορπίλες, βόµβες ή άλλα εγκαταλειµµένα πολεµικά όπλα, καταστροφή ή φθορά περιουσιακών στοιχείων από την ή µε τις διαταγές οποιασδήποτε κυβέρνησης ή δηµόσιας ή τοπικής αρχής
• Ρύπανση / µόλυνση του περιβάλλοντος
• Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές

Καλέστε ΤΩΡΑ για περισσότερες πληροφορίες και μία ενημέρωση σας , τη Φωτεινή Ελευθερίου στο τηλ. 215 560 9905 - email : f.eleftheriou[at]daes.gr

Πρόταση Ασφάλισης

 Η ασφάλιση ιχθυοκαλλιεργειών είναι μία από τις πλέον εξειδικευμένες ασφαλίσεις και προϋποθέτει τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής του κλάδου και των κινδύνων , οι οποίοι απειλούν την παραγωγική διαδικασία.

Αίτηση

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή από τους εμπορικούς και τους πολιτικούς κινδύνους, τους οποίους δεν μπορούμε να προβλέψουμε. 
Η Ασφάλιση Πιστώσεων παρέχει τη σιγουριά σε μία επιχείρηση να επεκτείνει τις πιστώσεις  σε νέους πελάτες και να βελτιώσει την πρόσβασή της σε χρηματοδότηση.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ/ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 Ισχύον θεσµικό πλαίσιο:
 O Νόµος 2251/94 για την προστασία του Καταναλωτή όπως έχει συµπληρωθεί και εναρµονισθεί µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, θεσπίζει την "αντικειµενική" ευθύνη των παραγωγών από τη διάθεση ελαττωµατικών προϊόντων στην αγορά και διασφαλίζει τα συµφέροντα του καταναλωτή σε ότι αφορά τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται. 
Kαλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόµενου κατασκευαστή / εισαγωγέα / εµπόρου, για απαιτήσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους για σωµατικές βλάβες ή/και υλικές ζηµιές που θα προκληθούν σε αυτούς από τη χρήση ελαττωµατικού προϊόντος. Κατά περίπτωση και ανάλογα µε το προϊόν, παρέχεται πρόγραµµα αφαλιστικής κάλυψης σε συνδυασµό µε τη γενική αστική ευθύνη του ασφαλισµένου. 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανοµή και διάθεση προϊόντων, είτε µόνο στην Ελλάδα, είτε οπουδήποτε στον κόσµο.
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του υπεύθυνου φορέα κατά τη διεξαγωγή κλινικών µελετών οπουδήποτε στον κόσµο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠρόγραμμα ασφάλισης κυρίας και δευτερεύουσας κατοικίας με τον καλύτερο συνδυασμό καλύψεων με το ιδανικότερο ασφάλιστρο.
Παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών με περιεχόμενο μεγάλης αξίας καθώς και V.I.P κατοικιών σε τουριστικά νησιά της Ελλάδας.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Key Facts)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ασφάλιση Έργων Τέχνης & Αντικειμένων Συλλεκτικής Αξίας

Καλύπτουμε από το 1992 με εξειδικευμένα συμβόλαια ''Κατά Παντός Κινδύνου'' , Έργα Τέχνης & Αντικείμενα Συλλεκτικής αξίας. Η πραγματογνωμοσύνη, εκτίμηση, φωτογράφηση και η καταγραφή των έργων τέχνης προσφέρεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Συλλέκτη. Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας χαρακτηρίζονται από απόλυτη εχεμύθεια, συνέπεια , ανταγωνιστικό κόστος, σαφήνεια όρων, προσωπική επαφή και ιδιαίτερα ταχύτητα στις περιπτώσεις αποζημιώσεων. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τα περισσότερα μουσεία, αίθουσες τέχνης και ιδιωτικές συλλογές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Αναστασία Κουτράκου : a.koutrakou[at]daes.gr ή με την κα Λίνα Τσάκωνα : l.tsakona[at]daes.gr

Πρόταση Ασφάλισης

Fine Art FAQ

Δήλωση Ζημίας

 Ασφάλιση Έργων Τέχνης & Αντικειμένων Συλλεκτικής Αξίας

Καλύπτουμε από το 1992 με εξειδικευμένα συμβόλαια Κατά Παντός Κινδύνου , Έργα
Τέχνης & Αντικείμενα Συλλεκτικής αξίας.

Η πραγματογνωμοσύνη, εκτίμηση, φωτογράφηση και η καταγραφή των έργων τέχνης
προσφέρεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Συλλέκτη.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας χαρακτηρίζονται από απόλυτη εχεμύθεια, συνέπεια ,
ανταγωνιστικό κόστος, σαφήνεια όρων, προσωπική επαφή και ιδιαίτερα ταχύτητα στις
περιπτώσεις αποζημιώσεων.

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τα περισσότερα μουσεία, αίθουσες τέχνης και
συλλέκτες.

Συνήθως ασφαλίζονται :

 • Πίνακες ζωγραφικής
 • Γλυπτά
 • Πορσελάνες
 • Ασημικά
 • Αντίκες
 • Κοσμήματα
 • Διάφορες συλλογές αντικειμένων όπως γραμματοσήμων, νομισμάτων κ.α.
 •  
Εκτός των παραπάνω μπορούν να ασφαλισθούν και άλλες συλλογές με αντικείμενα
αξίας π.χ. ρολογιών, κλασσικών αυτοκινήτων , αρκεί να υπάρχει κάποια πρόσφατη
εκτίμηση της αξίας τους από πιστοποιημένους ειδικούς πραγματογνώμονες και η DAES
μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό το τομέα.

Επίσης ας σημειωθεί ότι η ασφάλιση καλύπτει τη συλλογή στο τόπο που στεγάζεται,
στη περίπτωση μεταφοράς θα πρέπει να αξιολογηθούν διάφοροι παράμετροι και να
ζητηθεί η ασφαλιστική κάλυψη της μεταφοράς της με την απαραίτητη προϋπόθεση η
μεταφορά να γίνει από εξειδικευμένη μεταφορική εταιρία και σε ειδική συσκευασία.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιλαμβάνουν :
 • Ζημιές από ατύχημα
 • Ζημίες από κακόβουλες πράξεις
 • Ζημιές από πλημμύρα
 • Ζημιές εξ’ αιτίας σεισμού
 • Κλοπή
 • Κίνδυνοι μεταφοράς
Οι καλύψεις επεκτείνονται και για κινδύνους από τρομοκρατικές ενέργειες.

Γιατί ορισμένοι άνθρωποι εκφράζουν φόβο να ασφαλίσουν τα έργα τέχνης που έχουν
στην κατοχή τους ;

Ορισμένοι άνθρωποι έχουν το φόβο, ότι πληροφορίες που θα δοθούν στην
ασφαλιστική εταιρία και που αφορούν τη συλλογή τους, πιθανόν να πέσουν σε λάθος
χέρια. Αισθάνονται ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία
που αφορούν τη συλλογή τους και θα γίνουν στόχος κλοπής και θα διακινδυνεύσει η
ασφάλειά τους. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ασφάλιση των έργων
τέχνης της συλλογής τους.
Οσοι ασχολούνται με τις ασφαλίσεις έργων τέχνης γνωρίζουν πολύ καλά ότι :
’’προτεραιότητα έχει η εχεμύθεια ’’.

Γιατί πρέπει ο συλλέκτης να ασφαλίσει τη συλλογή του;
Δυστυχώς στο κύκλο των κλεπτών υπάρχει η φράση ότι κανένα σύστημα ασφαλείας
δεν είναι απαραβίαστο. Σίγουρα υπάρχουν μέτρα ασφαλείας σύγχρονα και αξιόπιστα ,
αλλά όλα τα συστήματα χρειάζονται συνεχή αναβάθμιση και αξιολόγηση με
αποτέλεσμα ορισμένες φορές το κόστος να είναι ασύμφορο οικονομικά.
Κανένα σύστημα όμως δεν έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τη συλλογή σας από
κινδύνους όπως :
 • Tυχαία ζημιά
 • Φωτιά
 • Πλημμύρα
 • Βανδαλισμό
 • Σεισμό
Με την ασφάλιση της συλλογή σας, θα έχετε τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε μία
ζημιά ή να αντικαταστήσετε σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια αντικείμενα τέχνης χωρίς
να επιβαρυνθείτε το κόστος.

Ποιό είναι το κόστος ασφάλισης ;
Πάντα στις ασφαλίσεις έργων τέχνης όταν μιλάμε για κόστος ασφάλισης μιλάμε για το
‘’ιδανικό’’ κόστος δηλαδή το κόστος εκείνο που αντιστοιχεί στη συλλογή σας και
γενικά έχει ως βάση :
 • Την συνολική αξία της συλλογής
 • Τον τόπο που στεγάζεται αυτή (οικία, αίθουσα τέχνης, μουσείο κλπ)
 • Το είδος της συλλογής
 • Τον αριθμό των αντικειμένων της συλλογής και επιπλέον ορισμένες άλλες παραμέτρους όπως , το υλικό που είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα (π.χ. γυαλί, μάρμαρο, κλπ) , την παλαιότητα, αν είναι εύθραυστα κ.α.
Τέλος λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας που ίσως έχει λάβει ο
ιδιόκτητης της συλλογής καθώς επίσης και το ιστορικό των ζημιών εφόσον υπάρχει.

Ποια αντικείμενα τέχνης μπορώ να ασφαλίσω ;
Συνήθως ασφαλίζονται :
 • Πίνακες ζωγραφικής
 • Γλυπτά
 • Πορσελάνες
 • Ασημικά
 • Αντίκες
 • Κοσμήματα
 • Διάφορες συλλογές αντικειμένων όπως γραμματοσήμων, νομισμάτων κ.α.
Εκτός των παραπάνω μπορούν να ασφαλισθούν και άλλες συλλογές με αντικείμενα
αξίας π.χ. ρολογιών, κλασσικών αυτοκινήτων , αρκεί να υπάρχει κάποια πρόσφατη
εκτίμηση της αξίας τους από πιστοποιημένους ειδικούς πραγματογνώμονες.
Σημειώνουμε ότι ασφαλίζουμε μόνον τα αντικείμενα για τα οποία έχουμε συμφωνήσει
με τον πελάτη μας την αξία τους ( δηλ. ασφάλιση σε συμφωνημένες αξίες).

Eχω μία συλλογή από κοσμήματα μπορώ να τα ασφαλίσω;
Μπορούμε να προσφέρουμε ασφαλιστική κάλυψη υπό ορισμένες προϋποθέσεις και
όρους για αυτό το λόγο θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μιλήσετε
απευθείας με τον ειδικό εκπρόσωπό μας ώστε να σας δώσει τις απαραίτητες
πληροφορίες.

Πως μπορώ να εκτιμήσω την ασφαλιστική αξία της συλλογής μου ή ενός έργου
τέχνης;

Αν έχετε πρόσφατη εκτίμηση της αξίας της συλλογής σας υπάρχει η δυνατότητα να
την αποδεχθούμε και να προσχωρήσουμε στην αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης.
Αν δεν έχετε μπορούμε να σας συστήσουμε ειδικούς για αυτή τη εκτίμηση, πρόκειται για
επαγγελματίες με πολύ καλή φήμη στο χώρο της τέχνης , υψηλό αίσθημα ευθύνης και
εχεμύθειας. Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι στην εταιρία υπάρχει αρχείο με βάση τις
τρέχουσες τιμές έργων τέχνης. Ευνόητο είναι ότι όλες οι πληροφορίες αυτών των
εκτιμήσεων είναι εμπιστευτικές.

Μπορώ να ασφαλίσω τη συλλογή μου από ζημιές που θα προέλθουν εξ’ αιτίας
σεισμού ;

Τα συμβόλαια μας έχουν ειδικά για την Ελλάδα και αυτή τη κάλυψη , η οποία
προσφέρεται προαιρετικά με χαμηλό κόστος ασφαλίστρου.

Θέλω να μεταφέρω τη συλλογή μου από ένα μέρος σε ένα άλλο, μπορώ να
ασφαλίσω αυτή τη μεταφορά ;

Η ασφάλιση καλύπτει τη συλλογή σας στο τόπο που στεγάζεται, στη περίπτωση
μεταφοράς θα πρέπει να αξιολογηθούν διάφοροι παράμετροι και να ζητηθεί η
ασφαλιστική κάλυψη της μεταφοράς της με την απαραίτητη προϋπόθεση η μεταφορά
να γίνει από εξειδικευμένη μεταφορική εταιρία και σε ειδική συσκευασία. Για αυτό το
λόγο θα πρέπει σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε τη συλλογή σας ή μέρος
αυτής να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο αυτό και να προχωρήσουμε σε ειδική
ασφαλιστική κάλυψη μεταφοράς και συμφωνία για το κόστος ασφαλίστρου.

Aγοράζω έργα τέχνης συχνά , μπορώ να έχω συνεχή ασφαλιστική κάλυψη για όσο
καιρό εμπλουτίζω τη συλλογή μου ;

Φυσικά και μπορείτε, απλώς μας ενημερώνετε για την αγορά ενός νέου έργου τέχνης.
Συμφωνούμε μαζί σας την ασφαλιστική αξία του έργου αυτού, έπειτα από σχετική
εκτίμηση και το εντάσσουμε με πρόσθετη πράξη στην μεταξύ μας ασφαλιστική
σύμβαση. Με αυτό τον τρόπο όλα τα έργα της συλλογής σας, μεταξύ των οποίων και
τα νεοαποκτηθέντα, συμπεριλαμβάνονται στην συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση
που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας.

H ασφάλιση έργων τέχνης περιορίζεται μόνον για ιδιωτικές συλλογές ;
Όχι, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και σε αίθουσες τέχνης – galleries και Μουσεία. Οι
ασφαλιστικές καλύψεις είναι περίπου οι ίδιες και περιλαμβάνουν :
 • Ζημιές από ατύχημα
 • Ζημίες από κακόβουλες πράξεις
 • Ζημιές από πλημμύρα
 • Ζημιές εξ’ αιτίας σεισμού
 • Κλοπή
 • Κίνδυνοι μεταφοράς
oι καλύψεις επεκτείνονται και για κινδύνους από Tρομοκρατικές ενέργειες

Tι γίνεται στη περίπτωση που θα συμβεί μία ζημία στη συλλογή μου ;
Σε περίπτωση ζημιάς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ειδοποιήσετε τις
αρχές εφόσον αυτό απαιτείται (π.χ. κλοπή , κακόβουλη πράξη) και παράλληλα θα
πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα.
Ολα τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά και θα διαχειριστούμε την ζημιά σας
ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες.
Σκοπός μας είναι να αποζημιωθείτε σύμφωνα με την μεταξύ μας συμφωνία και
ασφαλιστική σύμβαση γλυτώνοντας χρήματα και χρόνο.

Eίναι συχνές οι κλοπές έργων τέχνης ;
Οι κλοπές έργων τέχνης είναι η τέταρτη σε σειρά εγκληματική πράξη παγκοσμίως μετά
το εμπόριο ναρκωτικών, το ξέπλυμα χρήματος και το εμπόριο όπλων.
«Αυτοί που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις και εμπόριο ναρκωτικών,
χρησιμοποιούν τα έργα τέχνης συχνά για ξέπλυμα χρήματος»
Sara Jackson, Senior Art Historian, Getty Conservation Institute Newsletter , No.13.1__

DAES_FINE_ART_GROUP

Προγράμματα ασφάλισης κυρίας και δευτερεύουσας κατοικίας με τον καλύτερο συνδυασμό καλύψεων με το ιδανικότερο ασφάλιστρο.
Παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών με περιεχόμενο μεγάλης αξίας καθώς και V.I.P κατοικιών σε τουριστικά νησιά της Ελλάδας.

Συνοπτική περιγραφή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Προστασία του κάθε επαγγελματία, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας όσον αφορά την άσκηση επαγγέλματος που έχει δηλώσει ο ίδιος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αναλύουμε & αξιολογούμε προγράμματα ασφάλισης Ζωής & Υγείας των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών οργανισμών της Ευρώπης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγείας για ένα η περισσότερα άτομα (οικογένειακό πρόγραμμα).

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DAES

Η DAÈS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης των πολύτιμων κλασσικών αυτοκινήτων, με εξειδικευμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της αγοράς του Λονδίνου.
Καλύπτεται η φυσική ζημία ή φθορά στα ασφαλισμένα οχήματα, η οποία προκαλείται από:

1) Φυσική φθορά από ατύχημα, πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκαφών ή άλλων ιπτάμενων συσκευών ή αντικειμένων από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της κακόβουλης φθοράς και της πλημμύρας.
2) Κλοπή ή απομάκρυνση χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση ή απόπειρα κλοπής.
3) Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης , υπό προϋποθέσεις για ζημίες (φθορές , κλοπή κλπ) που προήλθαν από τη χρήση του αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη

Ενδεικτικά δεν παρέχεται κάλυψη στις περιπτώσεις όπως :


Το κόστος απόσβεσης από φθορά, σταδιακή υποβάθμιση, εγγενές ελάττωμα, οξείδωση, φθορά από σκόρους ή παράσιτα, σκέβρωμα ή συρρίκνωση, βλάβη ή διακοπή της λειτουργίας.

Απώλεια ή φθορά που προκαλείται ή προέρχεται από συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, τροποποίηση ή οποιαδήποτε παρεμφερή διαδικασία.

Λόγω ξηρασίας, υγρασίας, έκθεσης στο φως ή σε ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν η εν λόγω απώλεια ή φθορά προκαλείται από καταιγίδα ή πλημμύρα.

Μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος

Κάθε ζημία που προκύπτει από ασφαλισμένο γεγονός, εκτός από το άμεσο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του ασφαλισμένου οχήματος.

Η Ασφάλεια Ταξιδίου καλύπτει ταξιδιώτες για ταξίδια έως και 3 μηνών και περιλαμβάνει κάλυψη από τυχαίο τραυματισμό ή ξαφνική ασθένεια, καθώς και κάλυψη αποσκευών, σε περίπτωση απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής στις αποσκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

Σήμερα, ο κάτοχος ενός οχήματος αναζητά την οικονομικότερη και ποιοτική ασφάλιση του και αυτό το γεγονός καθιστά την ασφάλιση ενός οχήματος μία δύσκολη υπόθεση. Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο έχουν αυξηθεί και δυστυχώς έχει αυξήθεί και ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας σας, για να διαπιστώσετε πόσο χρήσιμη είναι η συνεργασία μας και πόσο απλή και μη χρονοβόρα είναι η εξεύρεση του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος, με το ιδανικό κόστος ασφαλίστρου.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να αρνηθείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για όλα ή ορισμένα από τα cookies, κάντε κλικ εδώ. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies μας. ΣΥΝΕΧΕΙΑ