ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημερωση για την Επεξεργασια Προσωπικων Δεδομενων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρεία μας με την επωνυμία «DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (DAES), η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η «DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα την Αθήνα, Βησσαρίωνος 3 – 5, ΤΚ 10672, τηλ: +30 215-5609900, fax: 215-5609909, email: info@daes.gr, website: http://www.daes.gr/, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Κατερίνα Καχρημάνη, email: info@daes.gr, τηλέφωνο: 2155609900

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;


Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά, στοιχεία της κατοικίας, του οχήματος, του ταξιδιού ή της περιουσίας την ασφαλιστική κάλυψη των οποίων επιθυμείτε, καθώς και στοιχεία τα οποία μπορεί να απαιτηθούν στο πλαίσιο οικονομικών συναλλαγών με τους συνεργάτες ή/και πελάτες μας], τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
(α) η παροχή των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η διερεύνηση, η προσφορά, η αποδοχή σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η διαχείριση της ασφαλιστικής αποζημίωσης.
(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, όπως για παράδειγμα η δημιουργία αναφορών ανάληψης κινδύνων ανά αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου.
(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από τη νομοθεσία, όπως η επεξεργασία του εντύπου αναγκών πελάτη για την πρόταση του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος, η κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.
(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως ενδεικτικά για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων για σκοπούς διαχείρισης ασφαλιστικού κινδύνου, για να εγγραφείτε στο newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, νέα, προσφορές.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η DAES διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους (όπως ενδεικτικά πραγματογνώμονες, διακανονιστές ζημιών, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές) στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.
Η εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα σας και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο.
Επιπλέον, στα πλαίσια της δραστηριότητάς μας ως μεσίτες ασφαλίσεων, η εταιρεία μας κατόπιν της αίτησής σας για την παροχή του κατάλληλου για εσάς ασφαλιστικού προϊόντος ή υπηρεσίας, διαβιβάζει τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία προσωπικά δεδομένα σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες, όπως π.χ. στην ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας για την παροχή του ασφαλιστικού προϊόντος ή της υπηρεσίας που επιθυμείτε, ωστόσο η σχετική επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την πολιτική της εκάστοτε εταιρείας, για τους όρους της οποίας ενημερώνεστε από την ίδια.
Επιπρόσθετα συνεργάτες μας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ενδεχομένως να εκτελέσουν επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό μας, μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με κατάλληλες ρήτρες που εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Περαιτέρω στα πλαίσια συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση μας, ενδεχομένως και κατά περίπτωση να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα φορείς επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές, υπηρεσίες και οργανισμούς.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.
Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας, Email: info@daes.gr, τηλέφωνο:2155609900
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την DAES απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Κατερίνα Καχρημάνη, ταχυδρομική διεύθυνση: Βησσαρίωνος 3-5 Αθήνα Τ.Κ. 106 72, email: info@daes.gr, τηλέφωνο: 215 560 9900.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η DAES εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
 

General Data Protection Regulation (GDPR)
 

Introduction

We, DAÈS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS (who is an appointed Coverholder for certain underwriters at Lloyd’s of London and Lloyd’s Insurance Company S.A.), with whom you may have arranged your insurance will, at all times, treat all data strictly in accordance with The General Data Protection Regulations (GDPR) with effect from 25th May 2018.

If you have any questions or need further information, you can e-mail us at info@daes.gr or write to our Data Protection Officer Visarionos 3-5, 10672 Athens Greece.

Data Controller and Data Processor

We will ensure data is processed lawfully, fairly and in an open and transparent manner and ensure appropriate security measures are in place against unauthorised or unlawful processing or accidental loss, destruction or damage using appropriate technical or organisational measures. (such as restricting access to key people within our organisation for certain aspects of your information; and periodically checking the level of security we apply to prevent unauthorised use, accidental loss, or misuse of your information).

The contractual arrangements we have in place with our suppliers (such as the insurance companies we use, our customer database software provider, and similar providers of services to us, including other third-party companies who use our services), are governed by and shall be deemed to operate strictly in accordance with the terms of such contracts. Importantly, these contracts set out to define how data will be processed between us, and providers of services to us, including circumstances when we act as a processor or controller as is required by the GDPR.

When we act as a controller of your data, we will, in certain circumstances also process your data and as a controller also determine the purposes and means of processing that data; in particular this will include the data processed by us as an agent of an insurer operating underwriting facilities and data processed by third parties whose services we may use.

Lawful Basis

Collecting information about you:

When we collect information about individuals, we may collect personal data which may include a variety of information about an individual (e.g. their name, address of residence, communication and contact details, and other personal information, such as a date of birth).

Where relevant to do so we may also collect information relating to an individual, indirectly by reference to an identifier (e.g. an IP address, which is a unique number identifying your computer, laptop or similar portable device).

In certain circumstances (and only when appropriate to do so, such as when required by insurer(s) or similar provider of services to us requires us to do so) we will collect information from a variety of different sources (e.g. publicly available sources, such as social media and networking sites; third party databases generally available to the financial services sector, and the wider commerce and industry including, Lloyd’s of London, claims management firms, loss adjusters and or other suppliers appointed in the process of handling a claim or credit reference and similar agencies), this may also include information from you regarding your past insurance policies and arrangements.


Using information about you:

We will use information, including sensitive information, about individuals, and other parties related to our insurance activities, because it is principally:

• necessary for the performance of or to take steps for an individual to enter into a contract of insurance; or
• it is necessary for compliance with a legal obligation; or
• it is necessary to protect the vital interests of a data subject or another person; and
• necessary for our own legitimate interests or those of other controllers or third parties (e.g. to search at credit reference agencies, monitor e-mails, calls and other communications or for market research, analysis and developing statistics) except where such interests are overridden by the interests, rights or freedoms of the data subject.

These bases include, providing an insurance quotation, arranging and placement of a policy or access to an underwriting facility, and providing administration through-out the lifecycle of an insurance arrangement as well assisting with making a claim.

When processing personal data for profiling purposes, we will ensure appropriate safeguards are in place, ensuring:

• processing is fair and transparent and provide meaningful information about the logic involved; as well as the significance and the envisaged consequences;
• use appropriate mathematical or statistical procedures for the profiling;
• appropriate technical and organisational measures are in place to enable inaccuracies to be corrected and minimise the risk of errors; and
• secure your personal data in a way that is proportionate to the risk to your interests and rights and prevents discriminatory effects.

We will also use your information when there is a justifiable reason for doing so, such as compliance with legal obligation (e.g. for the prevention and detection of fraud and financial crime, which may include processes which profile you); and for the recording and monitoring of telephone calls for auditing reasons.

Sharing your information:

We will share information, including sensitive information, about you, and other parties related to this insurance because it is:

• necessary for the performance of or to take steps for you to enter into a contract of insurance; or
• necessary for compliance with a legal obligation; or
• necessary to protect your vital interests; or
• necessary for our own legitimate interests or those of other controllers or third parties; and
• necessary for a task carried out in the public interest or for an exercise of an official authority (e.g. a regulatory body).

This includes sharing your information with carefully selected third parties providing a service to us or on our behalf, these include, the insurance companies with who we deal, (you can write to our Data Protection Officer should you wish to view a list of all the insurance companies with whom we have arrangements).

What we will not do with your information

Unless required to do so by law, or for other similar reasons, other than those outlined (see sharing your information) we will never otherwise share personal information without good reason and without ensuring the appropriate care and necessary safeguards are in place; we will in any other event ask for your consent to share that information and explain the reasons.

How long we will keep information

We will only keep and or maintain information about an individual for as long as is necessary in providing our products and services or for compliance with a legal or regulatory obligation.

This means, we will only keep, information that is necessary to keep so that we can sufficiently deal with administrative issues, queries, claims and or for compliance with legal reasons; usually we will keep information for a minimum retention period of 7 years and or maximum period of 40 years, after cessation of a product or service we have provided.

However, we will keep information for much shorter periods if that information related merely to a quotation which did not then result in a contract of insurance being arranged; in these circumstances we will keep information for a minimum retention period of 12 months and or maximum period of 18 months unless such information becomes manifestly out-of-date in which case we may keep quotation information for shorter periods.

In any event all information shall be stored in strict compliance with the GDPR legislation at all times; and using appropriate technical or organisational measures we will regularly:

• review the length of time we keep and or maintain information about you;
• consider the purpose or purposes why we hold the information about you in deciding whether (and for how long) to retain it;
• securely delete information about you that is no longer needed for this purpose or these purposes; and
• update, archive or securely delete information about you if it goes out of date.

Sensitive Data

In carrying out our duties as Data Controller and Data Processor we will collect sensitive information, about you, and other parties related to this insurance because it is:

• necessary for the performance of or to take steps for you to enter into a contract of insurance; or
• necessary for compliance with a legal obligation
• necessary to protect your vital interests;
• necessary for our own legitimate interests or those of other controllers or third parties; and
• necessary for a task carried out in the public interest or for an exercise of an official authority (e.g. a regulatory body)

Use and storage of your information

We will never knowingly transfer, store, or process information about you or an individual, outside the European Economic Area (EEA). In any event, if we are compelled to transfer your information outside the EEA (e.g. because it is an insurance arrangement with an Insurance Company who is outside the EEA or part of a larger group of companies who pass information outside the EEA) it shall be in compliance with the conditions for transfer set out in the GDPR and or restricted to a country which is considered to have adequate data protection laws. All reasonable steps shall typically have been undertaken to ensure the firm to which information is being transferred has suitable standards in place to protect such information.

Using our Website and Cookies

You will be asked to accept a cookie, which is a small file of letters and numbers that is downloaded on to your computer when you visit any of our group of companies’ websites. This will be clearly explained to you when you visit the website and you will typically have to accept the cookie to benefit from the services the website can offer.
Cookies are operated in strict accordance with Privacy and Electronic Communications Regulations 2011 (PECR) and are widely used by many websites and primarily enable the website to remember an individual’s preferences, recording information the individual may have entered into the web pages.
These same rules also apply if any individual accesses or uses any other type of technology to gain access to information stored electronically by us.

Individual Rights

Individuals have a number of rights relating to the information we hold these rights include but are not limited to:

• a copy of the personal information we hold (once requested, we have a maximum of one month to give an individual such information);
• rectify information, if it is inaccurate or incomplete;
• request the deletion or removal of an individual’s personal data where there is no compelling reason for its continued processing;
• suppress processing of an individual’s personal data, when processing is restricted, we are permitted to store the personal data, but not carry out further processes. We will retain sufficient information about the individual to ensure that the restriction is respected in future (see Marketing);
• object to certain uses of an individual’s personal information (see Marketing);
• in certain circumstance to not be subject to a decision when it is based on automated processing; and or it produces a legal effect or a similarly significant effect on an individual;
• withdraw any permission you or an individual may have previously provided; and
• complain to the Information Commissioner’s Office at any time if you or an individual is not satisfied with our use of such information.

Individuals can request a copy of the personally identifiable information we hold by contacting us about them, including the right to have such information in a portable form ‘a right to data portability’ so we will normally, not only provide the information free of charge (however we may apply a charge where information requests are excessive) but we will provide that information in a format that is easily accessible, sometimes in a CSV format, should an individual require it in that format to ensure information can be exchanged easily with other organisations.

If you would like further information or wish to make a Subject Access Request (SAR) you can e-mail us at info@daes.gr or write to our Data Protection Officer Visarionos 3-5, 10672 Athens Greece.

Research and analysis

Personal information we hold may be converted into statistical or aggregated data (e.g. this is data which cannot be traced back to an individual) to produce or undertake statistical or analytical research and development work, which may be shared with us, who provide the underwriting services that we access to enable us to provide suitable insurance arrangements to the insurance market now and in the future.
We may continue using personally identifiable information we may hold, specifically relating to an individual’s past insurance arrangements or policies, after cessation of any insurance arrangement with us for further processing (e.g. research and analysis).

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να αρνηθείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για όλα ή ορισμένα από τα cookies, κάντε κλικ εδώ. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies μας. ΣΥΝΕΧΕΙΑ